• STUDIO TŁUMACZEŃ

O studio

Ponieważ język prawniczy stanowi specyficzny komponent każdego języka naturalnego, jedynie podwójne przygotowanie – merytoryczne i językowe – daje rękojmię wykonania wysokiej jakości przekładu prawniczego. Jako tłumacz i prawnik potrafię przejrzeć tekst źródłowy, odczytać intencje jego autora i przygotować transparentny tekst docelowy przy zachowaniu najważniejszego elementu oryginału, jakim jest jego znaczenie.

Język

Ukończyłam studia magisterskie na wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów odbyłam wiele kursów z zakresu tłumaczeń, a moja praca dyplomowa dotyczyła translatologii.

Inne

Jestem również absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Integracji Europejskiej prowadzonych przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Podjęłam również naukę na kierunku „Ochrona i waloryzacja obszarów cennych przyrodniczo” prowadzonym na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Poza angielskim posługuję się językami włoskim i francuskim.

Prawo

Jestem prawnikiem z kilkuletnim stażem pracy w dziedzinie prawa ochrony środowiska. Obecnie przygotowuję doktorat z zakresu ocen oddziaływania na środowisko w Katedrze Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Narzędzia

    Przy pracy korzystam z programów SDL Trados oraz WordFast. Są to tzw. narzędzia CAT, które wspierają proces tłumaczeniowy. Przekłady przygotowane z ich wykorzystaniem cechują się większą spójnością oraz poprawnością merytoryczną i językową. W niektórych przypadkach wykonanie tłumaczenia przy zastosowaniu programu CAT może znacznie obniżyć jego koszt.

Oferta

Wykonuję tłumaczenia pisemne między językami angielskim i polskim. Specjalizuję się w tłumaczeniach prawniczych, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów z zakresu prawa UE i prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych (przyroda, ekologia, budownictwo). Tłumaczę:

Pisma procesowe i orzeczenia

dokumenty w postępowaniach sądowych i administracyjnych (wnioski, pozwy, decyzje, wyroki, etc.)

Umowy

wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne (np. umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o roboty budowalne, umowa ubezpieczenia, kontrakty)

Opinie prawne

ekspertyzy i analizy z zakresu prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego

Dokumenty przetargowe

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oferta, pisma w postępowaniu przetargowym

Dokumentację inwestycyjną

studia wykonalności, raporty OOŚ i prognozy SOOŚ, raporty due diligence, plany zarządzania środowiskiem, plany przesiedleń, etc.

Teksty naukowe

artykuły, prezentacje, wystąpienia, etc.

Portfolio

Do największych zrealizowanych przeze mnie projektów tłumaczeniowych należą:

  • “Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego”: studium wykonalności przedsięwzięcia, ekspertyzy prawne, plan przesiedleń dla realizacji ww. przedsięwzięcia (tłumaczenia na potrzeby Banku Światowego)
  • Studium porównawcze regulacji prawa unijnego i polskiego w zakresie kontroli i wykonywania przepisów dotyczących rybołówstwa (tłumacz i autor analizy komparatystycznej angielskiej i polskiej wersji językowej przepisów prawa europejskiego)
  • „Ochrona przyrody przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Komentarz” (tłumaczenie orzeczeń ETS)
  • Analiza prawnych uwarunkowań rekultywacji gruntów w polskim porządku prawnym (autor tekstu i tłumacz)
  • Zarys strategii minimalizacji ryzyk dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznaniu złóż gazu łupkowego
  • Stakeholder matrix study dla projektu z zakresu poszukiwań gazu łupkowego
  • Ramowy Plan Przesiedleń i Przejęcia Gruntów dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra – Wisła (tłumaczenie na potrzeby Banku Światowego)
  • Opinia ws. prawnych uwarunkowań rozwoju energetyki w Polsce

Wycena

Na ostateczny koszt wpływa termin wykonania przekładu, objętość, stopień trudności i specjalizacja tekstu źródłowego. W celu uzyskania dokładnej wyceny zapraszam do przesłania tekstu za pomocą formularza dostępnego w zakładce „Kontakt”. Wycena jest bezpłatna i nie zobowiązuje do zawierania umowy.

PLN

Biura tłumaczeń

Warunki współpracy z biurami tłumaczeń negocjowane są indywidualnie.


30

Klienci indywidualni

Ceny tłumaczeń na język polski rozpoczynają się od 30 zł / stronę* netto.


35

Klienci indywidualni

Ceny tłumaczeń na język obcy rozpoczynają się od 35 zł / stronę* netto.




*Strona znormalizowana tekstu źródłowego = 1800 znaków ze spacjami

Klienci

Pracowałam dla:

Twitter