• środowisko
 • demo slide
 • ryś
 • tłumaczenia
 • CZŁOWIEK MA W SOBIE MILCZENIE MORZA, ZGIEŁK ZIEMI I MUZYKĘ POWIETRZA


  Rabindranath Tagore

 • NATURA NIE ŁAMIE SWYCH PRAW


  Leonardo da Vinci

 • CONVENIENTER NATURAE VIVERE


  Zenon z Kition

 • ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY SŁOWO


  C. K. Norwid


  Tłumaczenia z zakresu prawa i ochrony środowiska

O kancelarii

 

Kancelaria specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony środowiska i prawa inwestycji budowlanych.
Oferuje usługi w zakresie doradztwa na rzecz organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób fizycznych.

highlights

Odpady

Ochrona klimatu

Ochrona klimatu

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa

Ochrona wód

Ochrona wód

Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody

Portfolio

Do największych projektów, w których brałam udział należą:

 • Plany Zarządzania Środowiskiem i Plany Przesiedleń dla poszczególnych podkomponentów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła (ekspert ds. prawnych)
 • Aktualizacja Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (ekspert ds. instrumentów edukacyjno-informacyjnych)
 • Plan Utrzymania Wód dla obejmującego region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz region wodny Ücker (ekspert ds. prawnych)
 • Opinia ws. prawnych uwarunkowań rozwoju energetyki w Polsce (współautor)
 • Opinia ws. procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia z zakresu poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (autor)
 • Implementacja Ramowej Dyrektywy Wodnej do polskiego porządku prawnego (wystąpienie konferencyjne, współautor artykułu pokonfencyjnego)
 • Analiza prawnych uwarunkowań rekultywacji gruntów w polskim porządku prawnym (autor)
 • Prawne uwarunkowania importu okazów głuszca z terytorium Unii Europejskiej i państw trzecich oraz wprowadzenia ich do hodowli i środowiska przyrodniczego (autor)
 • Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Planu Utrzymania Wód dla obejmującego region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz region wodny Ücker (ekspert ds. prawnych i społecznych)
 • Studium porównawcze regulacji prawa unijnego i polskiego w zakresie kontroli i wykonywania przepisów dotyczących rybołówstwa (tłumacz i autor analizy komparatystycznej angielskiej i polskiej wersji językowej przepisów prawa europejskiego)
 • Ramowy Plan Przesiedleń i Przejęcia Gruntów dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra – Wisła (współautor)
 • Aktualizacja Przewodnika dla Przedsiębiorcy na stronie ekoportal.gov.pl (współautor treści i koordynator projektu)
 • Analiza luk: warunki konktraktowe FIDIC a umowa o roboty budowlane (autor)

Oferta

Zakres usług kancelarii obejmuje następujące dziedziny:

Reprezentacja

reprezentacja Klienta w postępowaniach zmierzających do uzyskania decyzji administracyjnych oraz dokonywanie zgłoszeń wymaganych na mocy przepisów prawa (decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia zintegrowane itp.), od etapu przygotowania wniosku do momentu uprawomocnienia się decyzji oraz wsparcie w sporach na etapie postępowania sądowoadministracyjnego

Opinie prawne

opracowywanie opinii i analiz prawnych dotyczących uwarunkowań realizacji inwestycji, w szczególności odnośnie wymogów wynikających z polskich, europejskich i międzynarodowych norm z zakresu ochrony środowiska

Umowy

sporządzanie i opiniowanie umów związanych z realizacją prac budowlanych

Akty prawne

opracowywanie i opiniowanie projektów zmian w przepisach prawa i aktów prawnych

Dokumenty

udział w opracowywaniu dokumentów środowiskowych (raporty o ocenie oddziaływania na środowisko i prognozy oddziaływania na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięcia, etc.), planistycznych (plany zadań ochronnych, plany ochrony, plany utrzymania wód, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, etc.), oraz innych wymaganych dla projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i Banku Światowego (plany przesiedleń, plany zarządzania środowiskiem, etc.)

Konsultacje społeczne

nadzór nad procesem konsultacji społecznych oraz doradztwo w zakresie analizy oddziaływania inwestycji na człowieka (społeczeństwo, dobra materialne i kulturowe), również w zakresie wywłaszczeń / przesiedleń

Szkolenia i publikacje

szkolenia z zakresu prawnośrodowiskowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej / przedsiębiorstwa i inne oraz przygotowanie publikacji naukowych


Usługi wyceniane są indywidualnie. Podstawowa konsultacja w zakresie określenia przedmiotu i zakresu współpracy z Klientem nie podlega opłacie.

Kontakt

Zapraszam do współpracy

ADRES

Azaliowa 4, 80-177 Gdańsk

TELEFON

+48 501 432 785

EMAIL

office@babeltree.pl

Klienci

Pracowałam dla:

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3

Będą sankcje za naruszenie wymogów noweg…

16-10-2017

Niewątpliwie zamierzeniem ustawodawcy przy projektowaniu nowego Prawa wodnego by...

Read more

Już obowiązują nowe przepisy dot. domowy…

01-10-2017

Regulacja, która zacznie obowiązywać od niedzieli przewiduje restrykcyjne wymaga...

Read more

Zmiany w prawo geologicznym i górniczym …

21-06-2017

Nowe przepisy wdrażają do polskiego prawa unijne rozwiązania dotyczące bezpiecze...

Read more